Kdo jsme a co děláme

Společnost Dream Care s.r.o., IČ: 24234028, (dále jen “Dream Care”) je autorem a vlastníkem multioborového
konceptu zdravého životního stylu PEBLO, který obsahuje různé moduly životního stylu, zejména FOOD, STYLE,
FIT, (dále také jen “projekt” nebo “Peblo1
”).Jednotlivé moduly jsou zastřešovány a provozovány specializovanými
společnostmi („účastníci projektu“), ke kterým je společnost Dream Care v pozici osoby ovládající, řídicí či jinak
vykonávající významný vliv ve smyslu z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam účastníků projektu je pravidelně aktualizován na www.peblo.cz.

Společnost Dream Care a další společnosti – účastníci projektu – které zpracovávají Vaše data, jsou registrovány u
Úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz. Účastníci projektu nemusí vždy pracovat s Vašimi
konkretizovanými osobními údaji (příjemci osobních údajů), ale mohou pracovat s daty anonymizovanými nebo
být jen prvním kontaktem s Vámi a tudíž zpracovateli osobních údajů.

Dream Care je tvůrcem a pořizovatelem databáze/í informací z oblasti zdravého životního stylu, které pravidelně
aktualizuje, zpřesňuje, doplňuje a rozšiřuje proto, aby vyhověl vysokým a stále se měnícím nárokům na zdravý
životní styl populace a byl schopen nabídnout komplexní škálu plně individualizovaných informací, služeb a
produktů pro každého klienta a jeho rodinu.

Za účelem naplnění očekávání a přání klientů, vytváří Dream Care výlučně pro potřeby projektu databázi osobních
údajů a dalších informací o chování, potřebách klientů a jejich rodin, tak aby mohlo dojít k vytvoření profilů klienta
sloužícímu k poskytnutí odborné služby, produktu šitého na míru či odhadu osobních preferencí, postojů a chování
klienta. Osobní údaje konkrétního klienta nejsou slučovány s ostatními osobními údaji klientů, pokud se nejedná o
statistické zpracování nebo analýzu dat na anonymní bázi.

Jak s námi přicházíte do kontaktu

Připojením na webové stránky projektu si vybíráte, jaký produkt a službu z projektu chcete čerpat. Každý produkt
nebo služba (dle povahy „na zkoušku“, „závazně objednaná“ a podobně) vyžaduje jen určitou škálu Vašich
osobních údajů.

V případě, že si od Peblo kupujete jen jednorázově (a to i opakovaně) nebo se připojujete „na zkoušku“, pak Peblo
vyžaduje jen údaje nutné pro objednávku a uzavření smlouvy nebo pro přihlášení k aplikaci či zkušebnímu využití
služby Peblo či komunikaci s Vámi (viz Všeobecné obchodní podmínky společnosti DREAM CARE s.r.o., či jiné
speciální podmínky). Sdělené údaje jsou v těchto případech uchovávány jen pro nabídku obchodu a služeb (souhlas
tzv. marketingový) a zákonem stanovené důvody (reklamace, dluhy, archivace) a nebudou sdružovány s dalšími
Vašimi údaji, pokud neudělíte souhlas se zpracováním osobních údajů -projektový.

Nezletilí klienti

V rámci projektu společnost Dream Care vstupuje do vztahu také s nezletilými zájemci o produkty a služby,
případně pak také nezletilými klienty. Plně svéprávným, tedy způsobilým samostatně právně jednat, se člověk stává
zletilostí, přičemž zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Při poskytování produktů a služeb
vycházíme z předpokladu, že každý nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové
a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Osobní údaje nezletilých klientů zpracováváme výlučně v případech, které
odpovídají výše uvedeným situacím. Je však vždy na zvážení Dream Care, kdy si pro poskytnutí produktu nebo
služby vyžádá souhlas zákonného zástupce nezletilého klienta. Souhlas zákonného zástupce bude vyžadován téměř
vždy u poskytování výživového a nutričního poradenství nezletilému, pokud se zákona nevyplývá jinak.
Další souhlasy mohou vyžadovat sami smluvní partneři Peblo – specialisté – v souladu se zákony, které se vztahují
na jejich profesní služby.

Jaká data a odkud je získáváme, jak s nimi pracujeme

Data a informace, které nám sdělujete nebo zpřístupňujete, jsou nezbytným předpokladem pro to, abychom Vás
mohli v projektu kvalitně, odborně a k Vaší plné spokojenosti obsloužit, poskytnout kvalitní službu nebo vyhovující
produkt. Data a informace nám poskytujete dobrovolně a berete na vědomí, že zamezením možnosti jejich
komplexního zpracování postrádá Vaše účast a využívání služeb a produktů projektu smysl.

Data a informace o Vás získáváme primárně přímo od Vás nebo od Vašich rodinných příslušníků, případně přátel,
pokud si vytvoříte skupinu přátel nebo skupinu v rámci profese ke sdílení informací a oni se také přihlásí do
projektu. Informace nám sdělujete při osobních schůzkách, při tréninku, v rámci péče o Váš zdravý životní styl (tělo
i duši), v dotaznících a anketách, prostřednictvím aplikace Peblo nebo jinak prostřednictvím internetu. Informace o
Vás se dovídáme z Vašich požadavků, dotazů, nákupů, či využívání dalších produktů Peblo.

Vaše osobní údaje a další informace slučujeme do profilů (profilů individuálních, rodinných, přátelských případně
dalších dle Vámi nastavené volby) a rovněž pracujeme statisticky a analyticky se všemi daty všech klientů, abychom
mohli předvídat a analyzovat trendy a požadavky populace v oblasti zdravého životního stylu a včas Vám nabídnout
nové trendy a vhodné alternativy k Vašim požadavkům. V případě, že jste si pořídil/a aplikaci Peblo, pak tato slouží
k předávání analytických informací o Vašem chování, stravování a dalších údajích, doporučeních a upozorněních
v rámci různých časových úseků, dle toho, jaké informace o sobě v rámci projektu sdílíte a jak jste si míru informací
v aplikaci Peblo nastavili.

Data lze dělit do několika skupin či kategorií

 • Identifikační údaje a přihlašovací údaje (jméno, příjmení, označení zaměstnavatele či firmy, která pro Vás
  zajišťuje či zprostředkovává odběr služeb a produktů projektu, kontaktní údaje – telefon, e-mail, jiný
  elektronický komunikační prostředek či elektronická adresa, dodací adresa, login)
 • Rodné číslo2 mohou zpracovávat pro své účely smluvní partneři Dream Care, kteří poskytují výživové a
  nutriční poradenství, pokud je tak vyžadováno v rámci zdravotnické dokumentace či jiných povinností
  nelékařského zdravotnického pracovníka, jinak datum narození, věk, pohlaví
 • Fakturační a platební údaje (fakturační adresa, DIČ, IČ, číslo účtu, údaje o finančních závazcích vůči
  společnosti Dream Care nebo účastníkům projektu)
 • Technické údaje a cookies (IP adresa, cookies – viz níže)
 • Údaje o zdravotním stavu a údaje nezbytné pro výživové poradenství a nutriční poradenství (výška,
  hmotnost, tělesné poměrové ukazatele, zaměstnání/OSVČ/povolání, pohybové denní aktivity, spánek,
  intolerance, léky, zdravotní anamnéza osobní a rodinná3
  , pitný a stravovací režim, diety, zdravotní omezení,
  návyky a další)
 • Údaje o nákupech, objednávkách, obsahu, ceně, frekvenci a další
 • Údaje a informace, které klient sám sdílí s Peblo zejména prostřednictvím aplikace Peblo nebo internet
  (texty, fotky, doporučení, náměty, stížnosti)
 • Další informace a údaje, které Peblo získá od Vašeho zaměstnavatele nebo zprostředkovatele Vaší účasti
  v projektu (pokud je to nezbytné pro užívání služeb a produktů z projektu nebo jste k takovému předání
  udělil/a souhlas) z veřejně dostupných zdrojů nebo od svých smluvních partnerů, kteří od Vás obdrželi
  souhlas k předávání a sdílení Vašich osobních údajů a dat.

Rozsah osobních údajů se řídí tím, jaké služby a produkty v projektu využíváte. Pokud zpracováváme Vaše citlivé
osobní údaje (zejména údaje o Vašem zdravotním stavu), pak jejich zpracování a nakládání s nimi a jejich
zpřístupnění v rámci rodiny nebo i zvolených přátel podmiňujeme speciálním souhlasem dle z. č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače/mobilu/jiného technického
zřízení při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně
odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má
prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na jméno klienta ani emailovou
adresu, často ale obsahují přihlašovací údaje klienta do systému. Jsou společné pro jednu instalaci
prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Vzhledem k tomu, že informace
které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů.

Dream Care, případně účastníci projektu, zpracovávají cookies pro účely technického ukládání nebo přístup
výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro
potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem, jak
vyplývá ze zákona č. 127/2005 Sb., o el. komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Klient může svým osobním nastavením v technickém zařízení zamezit jakémukoliv zpracování a uchovávání
cookies, zejména zobrazování reklam, které však Peblo nevyužívá. Více o nástrojích sloužících ke správě
shromažďování a použití různých informací službou Google Analytics lze nalézt na adrese
tools.google.com/dlpage/gaoptout a omezit zobrazování reklam nebo zobrazovací sítě Google na adrese
google.com/settings/ads.

Dobrovolnost a poučení

Jak jsme již výše uváděli, Vaše údaje jsou téměř bez výjimky, nezbytné k tomu, aby pro Vás mohl být projekt
prospěšný, užitečný a plně využitelný. Poskytnutí osobních údajů a dalších informací je dobrovolné a rozsah je
stanoven vždy ve Vámi zvolené míře účasti a využití projektu. Pokud se však již pro účast v projektu rozhodnete a
registrujete se, pak je nutné, abyste své osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytli.
Kde je poskytnutí osobních údajů založeno na bázi souhlasu, tak je možné souhlas v plném rozsahu nebo částečně
odvolat a to e-mailem na elektronickou adresu uvedenou na webových stránkách www.peblo.cz („webové
stránky“) či internetovou aplikací na webových stránkách, případně písemně na adresu sídla společnosti Dream
Care.

Další informace o zpracování, kromě tohoto dokumentu, můžete získat prostřednictvím kontaktů uvedených na
webových stránkách.

Prosím, považujte tento dokument za důležitý zdroj informací poskytovaných k souhlasu/ům a naplňující
ustanovení § 11, § 12, § 18 odst. 2 a § 21 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Tento dokument slouží jako doplnění k dalším informacím, které společnost Dream Care poskytuje svým klientům
na základě z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tento dokument je
primárně určen klientům, fyzickým osobám, a to jak nepodnikatelům, tak podnikatelům, ale může být užitečnou
informací i pro právnické osoby, klienty společnosti Dream Care, kteří umožňují svým zaměstnancům nebo i
smluvním partnerům účast v projektu jako zaměstnanecký benefit nebo jinou výhodu. Za klienta je pro účely této
Informace tedy považován i zákonný zástupce, zaměstnavatel nebo jiná osoba zastupující klienta.

Zpracování, účely zpracování

Vaše osobní údaje jsou v rámci projektu zpracovávány, tj. jsou s nimi prováděny operace nebo soustavy operací,
které společnost Dream Care nebo účastníci projektu či další pověřené a smluvně vázané třetí osoby, systematicky
provádějí automatizovaně nebo jinými prostředky nebo manuálně.
Základním účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou účely stanovené z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (jednání a plnění smluvního vztahu, ochrana oprávněných zájmů společnosti
Dream Care, vymáhání pohledávek za klientem, procesy spojené s identifikací a následnou kontrolou klienta a
podobně) a dále Vámi odsouhlasené a pro projekt nezbytné zpracování osobních údajů pro účely vytváření Vašeho
osobního profilu.
Účely, které přímo navazují nebo rozšiřují účely uvedené výše, a pro které je nezbytný Váš souhlas, jsou účely
uvedené v konkrétním souhlase. Jedná se zejména o následující účely:

 • schopnost nabídnout nejvhodnější službu a produkt
 • zasílání obchodních sdělení, k němuž je souhlas vyžadován zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti a souhlas s telefonickým nabízením produktu a služeb, souhlas se zasíláním nabídky
  obchodu a služeb dle z. č 101/2000 Sb., a to na jakoukoliv zvolenou el. adresu – za účelem zefektivnění
  spolupráce Peblo s klienty a nabízení nejvhodnějších produktů a služeb, tzv. šitých na míru.
 • Abychom mohli pořádat soutěže a udělovat výhry, pak je nutné, aby soutěžící udělili souhlas s prezentací výhry
  (rozsah bude stanoven v indiv. souhlasu), případně souhlas se zveřejněním fotografie výherce.

Předávání osobních údajů a jejich zpracování prostřednictvím třetích osob

Vaše osobní údaje a další informace jsou využívány společnosti Dream Care a účastníky projektu pouze pro účely
projektu Peblo a to v pouze v rozsahu nezbytném pro splnění Vámi požadované služby nebo produktu nebo nabídky
pro Vás nejvhodnější služby a produktu a pro plnění svých závazků a povinností ze smluv uzavřených se svými
klienty. Každý účastník projektu obdrží jen nezbytný rozsah osobních údajů z titulu svého odborného zaměření pro projekt, profesionálních služeb využívaných v rámci projektu, pro zabezpečení či zajištění efektivnosti zpracování
osobních údajů.

V rámci projektu Vaše osobní údaje sbírají zaměstnanci nebo smluvní partneři účastníků projektu a předávají je do
databází společnosti Dream Care. Pouze v odůvodněných případech si může Vaše konkrétní osobní údaje ponechat
smluvní partner, zejména pokud je tak stanoveno zákonem (např. nutriční terapeut).

Ke zpracování osobních údajů klientů dochází na území České republiky, výjimečně může dojít k přesunu
zpracování v rámci Evropské unie. I v takovém případě společnost Dream Care uplatňuje veškeré bezpečnostní
zásady, jaké jsou platné pro Českou republiku.

Přístup k osobním údajům, správa, aktualizace

Každý klient, který si zřídil přístup a registraci k aplikaci Peblo si může spravovat své osobní údaje a přístupy (v
rámci rodiny, přátel nebo profesního týmu) do svého profilu. Profily týkající se zdravotního stavu jsou určeny
výlučně pro konkrétního klienta (fyzickou osobu) a společnost Dream Care nedoporučuje sdílet tyto informace
s dalšími uživateli.

Klient sám v rámci svého zájmu o kvalitní a správné informace z projektu aktualizuje a upravuje své osobní údaje
a informace v profilu. Aktualizace údajů probíhá také prostřednictvím vstupů od zaměstnanců a smluvních partnerů
účastníků projektu.

Pokud klient odvolá souhlas či vysloví nesouhlas v takovém rozsahu, že zpracování osobních údajů pro účely
projektu nebude možné nebo bude tak omezeno, že společnost Dream Care nebude moci nabídnout kvalitní a
specializovanou službu nebo produkt, může společnost Dream Care ukončit přístup do aplikace (klient však může
v projektu nakupovat jednorázově nebo využívat volně přístupné aplikace) a využívání výhod projektu a to jak pro
klienta, tak další uživatele spojené s klientem.

Pokud klient zjistí jakékoliv nesrovnalosti nebo se dozví, že jsou osobní údaje a informace poskytnuté do projektu
nepravdivé nebo neaktuální, je povinen o této skutečnosti informovat společnost Dream Care a to e-mailem na
elektronickou adresu Peblo uvedenou na webových stránkách, či prostřednictvím internetové aplikace uvedené
tamtéž, případně písemně na adresu sídla společnosti Dream Care a společnost Dream Care zajistí nápravu nebo
odstranění nepravdivých informací a údajů či jejich dočasnou blokaci. Zároveň může společnost Dream Care
upozornit klienta na případné důsledky a nebezpečí, které mohly či mohou vyvstat v souvislosti se zpracováním
nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů a informací.

Čas od času probíhá v projektu likvidace údajů, které nejsou po dobu min jednoho roku aktualizovány či jinak
s nimi nakládáno. Před provedením likvidace je klient upozorněn e-mailem nebo aplikací.

Záruky a odpovědnost

Společnost Dream Care není poskytovatelem zdravotních služeb. Společnost Dream Care spoléhá na správnost,
aktuálnost a přesnost Vámi sdělených osobních údajů a informací vložených do projektu a k vytvoření Vašeho
profilu. Společnost Dream Care není odpovědná za zpřístupnění Vašich osobních údajů, zejména na profilu, pokud
jste udělil přístupová oprávnění, sdělil login a heslo třetím osobám nebo umožnil přístup a právo změn a úprav
dalším třetím osobám, včetně rodinných příslušníků, přátel nebo jiné osobě v rámci sdílení profilu.

Zabezpečení

Společnost Dream Care ukládá a dále zpracovává veškeré osobní údaje klienta v databázi s přísným zabezpečením
proti jejich zneužití tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či odposlechům, k jejich neoprávněnému zpracování ani k jinému
zneužití těchto údajů.

Společnost Dream Care tuto ochranu zajišťuje také tak, že veškeré osobní údaje v listinné podobě i na výměnných
a vyjímatelných datových médiích (např. CD, USB nosič apod.), bude ukládat pod uzamčením mimo dosah třetích
osob a že výpočetní techniku, na které bude osobní údaje zpracovávat, zabezpečí dostatečným přístupovým heslem.

K osobním údajům a k prostředkům jejich zpracování mají přístup pouze oprávněné osoby – tj. Dream Care,
účastníci projektu, jejich zaměstnanci či smluvní partneři, popř. subjekty pověřené Peblo ke zpracování osobních
údajů klienta a to vždy v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu zpracování. O míře přístupových oprávnění
rozhoduje společnost Dream Care.

Změny a aktualizace souhlasu/ a Informace

Podpisem nového souhlasu nebo aktuálního znění souhlasu se původní znění souhlasu, který jste doposud udělil,
nahrazuje novým v části, která to připouští.

Pokud zvažujete písemné odvolání konkrétního souhlasu nebo jeho části nebo podání písemné žádosti o likvidaci
Vašich osobních údajů klienta nebo písemné vyjádření nesouhlasu se zasíláním reklamních nabídek a materiálů
nebo máte důvodnou obavu, že jsou Vaše osobní údaje využívány v rozporu s uděleným souhlasem, s tímto
dokumentem nebo zákonem (v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování) a to jak ze strany Peblo, tak
kterékoliv třetí osoby, pak prosím neváhejte kontaktovat Peblo telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím
internetové aplikace, jak jsou uvedeny na webových stránkách, kde se pokusíme zodpovědět veškeré Vaše dotazy,
vysvětlíme vše nejasné, zaznamenáme Váš případný písemný nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek, anebo
postoupíme závažnější sdělení nebo dotazy příslušným pracovníkům k vyřízení.

Výše popsaný postup řešení dotazů a nesrovnalostí nevylučuje, abyste se přímo obrátili na Úřad pro ochranu
osobních údajů.