1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti DREAM CARE s.r.o., IČ: 24234028, se sídlem Vrchlického 439/29, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200442 (dále jen „DC“ anebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy nepojmenované uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „smlouva“).  

1.2 Společnost DC je vlastníkem a autorem multioborového konceptu zdravého životního stylu Peblo, který obsahuje různé moduly životního stylu (dále jen „projekt“ nebo „Peblo“). Jednotlivé moduly jsou zastřešovány a provozovány specializovanými společnostmi („účastníci projektu“), ke kterým je DC v pozici ovládající, řídicí či jinak vykonávající významný vliv ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Seznam účastníků projektu je pravidelně aktualizován na webových stránkách www.peblo.cz („webová stránka“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané s jakoukoliv ze společností – „účastníkem projektu“, zejména však se společností DREAM CARE TRADE s.r.o., IČ: 28962109 (dále jen „DCT“). Tam, kde je v těchto všeobecných obchodních podmínkách uveden pojem – prodávající, rozumí se tím DC, DCT a ostatní účastníci projektu. V případě soudního řízení ve věci účastníka projektu jako prodávajícího, je za něj oprávněna vystupovat v tomto sporu a hájit jeho zájmy DC a naopak.  

1.3 Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí jakákoli osoba (fyzická či právnická), která žádá o uzavření smlouvy s prodávajícím. Zbožím se pro účely použití těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí také služby poskytované prodávajícím, není-li výslovně uvedeno jinak. Službou se rozumí i balíček služeb a souvisejících dodávek zboží, které zpravidla vzniká jako zboží upravené pro osobu kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce v příslušné sekci modulu.  

1.4 Je-li kupující podnikatelem (dále jen „kupující – podnikatel“), platí pro něj pravidla odlišná, je-li tak ve všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeno anebo dohodnuto v objednávce. Podnikatelem se dle ust. § 420 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele a dále se podnikatelem rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

 1.5 Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat vjednotlivých smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku sjednává, že může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat jednostranně a to zejména z následujících důvodů: – legislativní změny, – procesní, technické a technologické změny projektu, – rozšíření projektu o další moduly, – rozšíření portfolia produktů a služeb prodávajícího do té míry, že je nutné zasáhnout i do těchto všeobecných obchodních podmínek, – jakékoliv změny, které nebudou mít na kupujícího zásadní vliv s potencionálním objektivně negativním dopadem.  

1.6 Kupující bere na vědomí, že v rámci „Peblo“ spolupracuje prodávající s dalšími spolupracovníky a určité produkty a služby jsou poskytovány nejen DC a jednotlivými účastníky projektu a jejich zaměstnanci, ale také smluvními partnery, odborníky v dané oblasti („odborník“). Odborník poskytuje své produkty a služby s přispěním a podporou prodávajícího a projektu, nicméně sám odpovídá za kvalitu, profesionalitu a odbornost svých služeb a poskytnutých produktů, pokud nejsou výslovně označeny „značkou Peblo“.  

1.7 Kupující bere na vědomí, že součástí prodávajícím poskytovaného zboží může být poskytnutí přístupu k aplikaci v rámci projektu („aplikace“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí na poskytování nezbytných práv k software a dalším komponentům aplikace přiměřeně. Speciální podmínky k užívání aplikace jsou součástí přihlášení do aplikace a je nutné, aby je kupující odsouhlasil. Kupující bere na vědomí, že účastník projektu je oprávněn pro účely dodání konkrétního zboží nebo poskytování konkrétní služby (např. školení) aplikovat na předmětný právní vztah –smlouvu – specifické podmínky, které jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétního prodávajícího, jako součást kupní smlouvy (objednávky) konkrétního prodávajícího a případně na webových stránkách dle čl. 1.2 všeobecných obchodních podmínek. Tyto speciální podmínky mají vždy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.  

2. Uzavření smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, a tedy se nejedná o návrh na dodání zboží nebo nabídku do vyčerpání zásob.  

2.2 Na webové stránce jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny zboží (dále jen „cena zboží“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ceny zboží bez nákladů na balení a dodání jsou platné po dobu platnosti u zboží uvedené, jinak je prodávající oprávněn cenu kdykoliv měnit. Cena pro kupujícího je platná k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.  

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webové stránce. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) popřípadě detailní popis zboží na webové stránce obsahuje zejména informace dle položek ve formuláři a to např. informace o:  

2.3.1 objednávaném zboží,  

2.3.2 cena v jednotkách, náklady na dopravu, způsobu úhrady ceny zboží, dle alternativ nabízených u jednotlivého zboží  

2.3.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, dle alternativ nabízených u jednotlivého zboží, 

2.3.4 informace o požadovaném termínu dodání zboží, pokud je kupujícímu tato možnost dána  

2.3.5 informace o bližších podmínkách pro dodávku zboží,  

2.3.6 celková cena zboží, která zahrnuje cenu zboží včetně nákladů na balení a dodání zboží (dále jen „celková cena zboží“).  

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách projektuÚdaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající může kupujícímu poskytnout přístup k informacím ohledně nabídky zboží, obsahu objednávky a dalším informacím prodávajícího prostřednictvím aplikace v rámci projektu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo prostřednictvím aplikace, pokud je kupující jejím oprávněným uživatelem.  

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce zboží nebo prostřednictvím aplikace, pokud je kupující jejím oprávněným uživatelem.  

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou či telefonicky).  

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.  

3. Platební podmínky  

3.1 Celkovou cenu zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, pokud u konkrétního zboží není uveden další způsob:  

3.1.1 v hotovosti v provozovně/sídle prodávajícího či na jiném místě, které určil prodávající tzv. „vyzvedávací místo“, pokud to připouští povaha a možnosti prodávajícího;  

3.1.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;  

3.1.3 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený u zvolené platební metody nebo v podkladech pro platbu, zálohové faktuře nebo faktuře (v případě rozporů je platný ten účet, který je zaslán kupujícímu individuálně pro jeho objednávku) (dále jen „účet prodávajícího“);  

3.1.4 bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu;  

3.1.5 bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány na webu prodávajícího  

3.2 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je celková cena zboží splatná při převzetí zboží.  

3.3 V případě bezhotovostní platby je celková cena zboží splatná nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy (tj. od doručení potvrzení o přijetí objednávky). Celková cena za služby je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud není v objednávce uvedeno jinak. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit celkovou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu přiřazen při potvrzení objednávky. Variabilní symbol je automaticky přiřazen k platbě prostřednictvím platební metody při objednání zboží.  

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího s uvedením příslušného variabilního symbolu.  

3.5 V případě, že kupující nezaplatí celkovou cenu zboží ve lhůtě splatnosti, a pokud jde o platbu při dodávce/převzetí zboží, pak při dodávce zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a to způsobem uvedeným v čl. 9.3 všeobecných obchodních podmínek; prodávající vrátí kupujícímu veškeré finanční prostředky, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou již přijal na bankovní účet, ze kterého byly kupujícím hrazeny, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení prodávajícím. 

 3.6 Pokud prodávající požaduje od kupujícího zálohu, tj. platbu před uzavřením smlouvy, či jinou obdobnou platbu, uvede tuto skutečnost v konkrétní objednávce. V případě částečné platby ceny zboží nahradí kupující podávajícímu zvýšené náklady spojené s přijetím této částečné platby. Toto ustanovení neplatí pro kupující – podnikatele.  

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 3.8 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu v termínu předepsaném zákonem po uhrazení celkové ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele bez uvedení důvodu 

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od:  

4.1.1 smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 4.1.2 od smlouvy o dodávce zboží – věci, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  

4.1.3 od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,  

4.1.4 od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a  

4.1.5 od smlouvy o dodání digitální obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím souhlasem kupujícího (spotřebitele) před uplynutím lhůty pro odstoupení.   

4.2 Nejedná-li se o shora uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo od převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a pokud jde o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, pak ode dne převzetí (dodávky zboží). Toto právo na odstoupení bez uvedení důvodu nelze uplatnit pro kupujícího – podnikatele.  

4.3 Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od okamžiků uvedených v čl. 4.2 všeobecných obchodních podmínek či zahájení plnění smlouvy o poskytování služeb. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat způsobem uvedeným v čl. 9.3 všeobecných obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy dle shora uvedených podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží, pokud již bylo prodávajícím dodáno, musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží od kupujícího, popř. ode dne, kdy kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nebo ode dne, v němž prodávající začal s plněním smlouvy o poskytování služeb; prodávající vrátí kupujícímu veškeré finanční prostředky, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou již přijal na bankovní účet, ze kterého byly kupujícím hrazeny.  

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo zvýšené náklady prodávajícího dle čl. 3.6 všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží.  

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu veškeré finanční prostředky, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou již přijal na bankovní účet, ze kterého byly kupujícím hrazeny, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení prodávajícím. 

5. Dodání zboží 

5.1 Zboží bude prodávajícím dodáno nejdříve po úhradě celé ceny zboží, resp. při dodávce v případě dobírky, pokud se nejedná o smluvní vztah s podnikatelem. Služba/ anebo digitální obsah bude poskytnut/a nejdříve 15 den po uzavření smlouvy za předpokladu, že byla uhrazena celková cena zboží – služby. Kupující může poskytnutí služby/digitálního obsahu uspíšit, zvolí-li jiné datum poskytnutí v objednávce (jeli tato možnost k dispozici) a k tomuto datu dojde k úhradě celkové ceny zboží, není-li v objednávce uvedeno jinak. V tom případě bere kupující na vědomí, že dochází k plnění na jeho výslovnou žádost nebo s jeho výslovným souhlasem a před uplynutím 14 denní lhůty k odstoupení od smlouvy a tímto toto právo na odstoupení pozbývá.  

5.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad (včetně blížícího se data spotřeby nebo trvanlivosti) toto neprodleně oznámit přepravci (formou záznamu do dodacího listu nebo faktury; doporučuje se také zaslat reklamaci způsobem uvedeným v těchto všeobecných obchodních podmínkách). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiné závažné vady nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  

5.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  

5.4 Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepodaří-li se zboží doručit v místě kupujícímu, je prodávající oprávněn požadovat náklady za případné opakované marné doručení zboží.  

5.5 Pokud si kupující nevyzvedne zboží nebo se nepodaří zboží doručit do místa dodávky nebo odmítneli kupující zboží převzít, nebo nerealizuje/nevyčerpá domluvené služby, je prodávající dle svého uvážení a povahy zboží a dle toho, zda již byla uhrazena celková cena zboží, oprávněn a) zboží zlikvidovat na náklady kupujícího, pokud jde o zboží podléhající rychlé zkáze, b) zboží prodat a výtěžek si ponechat k úhradě ceny a souvisejících nákladů nebo c) zboží 5 uložit na dobu maximálně 7 dnů a pokud si kupující zboží nevyzvedne u prodávajícího, pak postupuje dle písm. a) a b) v tomto čl. 5.5 všeobecných obchodních podmínek d) zboží (služeb) nezrealizovaných/nevyčerpaných z důvodů na straně kupujícího dle domluvených podmínek nemá kupující nárok na vrácení uhrazené ceny za dané zboží (služby) 

5.6 Prodávající si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti termín nebo místo poskytnutí zboží (služby). O této skutečnosti bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

6. Práva z vadného plnění 

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (včetně věci podléhající rychlé zkáze) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  

6.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  

6.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,  

6.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  

6.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  

6.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,  

6.1.6 služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou.  

6.2 Shora uvedené ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  

6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny/sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží způsobem uvedeným v čl. 9.3 všeobecných obchodních podmínek, není-li v reklamačním řádu uvedeno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží či kupující oznámil vady u poskytovaných služeb.  

6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího ve znění platném ke dni uplatnění vady.  

7. Přechod vlastnického práva ke zboží  

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celkové ceny zboží v plné výši. Kupující nabývá oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (např. užívání aplikace) po zaplacení celkové ceny zboží (jednorázového licenčního poplatku nebo prvního a kteréhokoliv dalšího periodicky hrazeného poplatku). Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází jeho převzetím, a pokud zboží řádně nepřevezme, pak okamžikem prodlení s převzetím. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

8. Mlčenlivost, duševní vlastnictví, souhlas se zpracováním osobních údajů  

8.1 Kupující bere na vědomí, že společnost DC a další účastníci projektu (viz čl. 1.2 všeobecných obchodních podmínek) zpracovávají osobní údaje kupujícího v rozsahu a pro účely fungování projektu, jak je uvedeno v souhlasu se zpracováním osobních údajů umístěného na webové stránce. Kupující se s tímto dokumentem před uzavřením smlouvy řádně seznámil.  

8.2 Veškeré podklady, metodiky či materiály, které obdrží kupující od prodávajícího, jsou předmětem autorskoprávní ochrany prodávajícího a jsou považovány za obchodní tajemství prodávajícího, přičemž prodávající je vykonavatelem všech osobnostních a majetkových práv. Účastník je oprávněn užít tyto materiály pouze pro své osobní účely či pro účely jeho rodiny nebo skupiny, se kterou si nastavil sdílení údajů, nemohou však být již použity pro tréninkové či prezentační účely kupujícího (či jeho zaměstnanců) či jako součást jeho podnikání, bez ohledu zda je cílem výdělečná činnost. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 8.2 všeobecných obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu sankci ve výši desetinásobku celkové ceny zboží, v rámci kterého kupující obdržel podklady, metodiky a materiály a to společně a nerozdílně s tou osobou, která toto ustanovení porušila. Kupující odpovídá za to, že o této povinnosti informuje osoby, se kterými je oprávněn tyto informace sdílet (včetně jeho zaměstnanců).  

8.3 Poskytuje-li kupující pro účely smlouvy své duševní vlastnictví či jiné informace soukromé povahy v jakékoliv podobě (např. fotografie, podobizny), budou tyto použity prodávajícím výlučně pro účely stanovené ve smlouvě (např. výroba zboží, fotokniha, receptář), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

8.4 Kupující bere na vědomí, že veškeré informace a obsah služeb, případně zboží jsou vytvořeny a dodány na základě kupujícím sdělených údajů, pro kupujícího na základě jím sdělených nebo pro něj vytvořených parametrů a na základě jeho měření. Kupující bude své osobní údaje a další informace s ním spojené sdělovat a vkládat do projektu Peblo správné, přesné a úplné a bude dbát na jejich průběžnou aktualizaci, v opačném případě prodávající nemůže zajistit dodání kvalitních, správných a vhodných služeb a produktů a veškeré důsledky si nese kupující.  

8.5 Přístup k údajům kupujícího prostřednictvím webové stránky nebo aplikace, je-li kupující jejím oprávněným uživatelem, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje je kupující povinen udržovat v bezpečí, nesdělovat je třetím osobám a zachovávat o nich mlčenlivost. Kupující si sám nastavuje přístup a sdílení informací a rozsah sdílení. Každý z dalších osob, které kupující oprávnil ke sdílení, si generuje své přístupové heslo a kupující zajistí dodržování podmínek tohoto článku VIII. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Pokud se v těchto všeobecných obchodních podmínkách hovoří o úhradách, cenách či jiných platbách, které nejsou součástí smlouvy (nabídky, objednávky či jiné informace zaslané kupujícímu před uzavřením smlouvy), pak jsou požadovány prodávajícím (přístupném v aktuálním znění na webových stránkách prodávajícího nebo v aplikaci) nebo ve výši obvyklé.  

9.2 Kupující bere na vědomí, že ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, vyplývajících z povinnosti prodávajícího informovat o některých právech a povinnostech kupujícího v důsledku uzavření smlouvy distančním způsobem či mimo obchodní prostory prodávajícího (např. právo na odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 všeobecných obchodních podmínek) se neuplatní na smlouvu, jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče.  

9.3 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá elektronickou formou, není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak. Pro tento účel jsou příslušné elektronické adresy nebo formuláře uvedené na webové stránce, anebo přístupné v aplikaci, pokud je kupující jejím oprávněným uživatelem, pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn doručovat kupujícímu elektronickou poštou, prostřednictvím aplikace nebo na jinou sdělenou adresu, případně také doporučeným dopisem. Má se za to, že k doručení na elektronickou adresu dojde okamžikem, kdy elektronická pošta odejde ze serveru příslušné strany. Veškeré dotazy v souvislosti se smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je kupující povinen zasílat na elektronickou adresu k tomu určenou.  

9.4 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  

9.5 Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

9.6 DC je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky měnit tak, že se nové všeobecné obchodní podmínky budou vztahovat na smlouvy, které byly uzavřeny nejdříve ke dni účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek. Pokud by ve výjimečném případě bylo nutné, aby se nové všeobecné obchodní podmínky aplikovaly na již uzavřenou smlouvu (vždy však před dodáním zboží a poskytnutím služby), pak prodávající informuje kupujícího o změně všeobecných obchodních podmínek elektronickou poštou a smluvní strany se dohodnou na aplikaci nových všeobecných obchodních podmínek. Pokud kupující s aplikací nových všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit a kupující obdrží veškeré finanční prostředky, které od něj prodávající přijal. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek i jejich archiv je vždy dostupný na webové stránce.  

9.7 Kupující není oprávněn postoupit práva a povinnosti nebo pohledávky vzniklé ze smlouvy bez předchozího souhlasu prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím.  

9.8 Prodávající neodpovídá za škody způsobené nefunkčností webových stránek a e-shopu, případně aplikace.  

9.9 Uzavřené smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.  

9.10 Podmínky použití slevových kupónů, dárkových poukazů a veškerých obdobných poukazů (dále jen „poukaz“) vydávaných prodávajícími se řídí podmínkami uvedenými na jednotlivých poukazech. Poukazy na určitá plnění jsou zpravidla ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu zboží či zakoupení služeb u prodávajícího.  

9.11 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané elektronikou poštou či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu dodání zboží.  

9.12 Prodávající a kupující se dohodli na projednání jakýchkoliv sporů smírnou cestou. Pokud smírná dohoda není možná, je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/ 

9.13 Přílohu všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.  

9.14 Obecné principy těchto všeobecných obchodních podmínek uvedené zejména v Závěrečných ustanoveních se aplikují také na další dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo reklamačního řádu, zejména na reklamační řád samotný.  

9.15 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2017  

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

————————————————– Oznámení o odstoupení od smlouvy – adresát: DREAM CARE s.r.o., IČ: 24234028, se sídlem Vrchlického 439/29, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200442 – Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*) – Datum objednání (*)/datum obdržení(*) – Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů – Adresa spotřebitele/spotřebitelů – Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) – Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. ————————————————————————-